فرش اصفهان


naein
قالیچه جفت نایین زمینه سورمه ایی دست دوم گل ابریشم چله نخ

 

زرع و نیم اصفهان چله و گل ابریشم مارک برادران عباسی 70 رج بافت قدیم کاملا سالم