فرش اصفهان

naein
قالیچه جفت نایین زمینه سورمه ایی دست دوم گل ابریشم چله نخ