طریقه نگهداری فرش در مدت طولانی


فرشها را باید هر سه ماه یکبار باز کرده جارو کشیده و ترجیها بصورت لوله شده و با استفاده از نفتالین در جای خنک از ان نگهداری کرد